Algemene Verkoopvoorwaarden voor een verblijf in de Bed & BreakfastArtikel 1: Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om klanten te informeren over de voorwaarden en procedures voor het boeken en annuleren van verblijven, evenals de daarbij horende verantwoordelijkheden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden verkregen na betaling van de aanbetaling.


Artikel 2 - Verblijfsduur

De klant die dit contract voor bepaalde tijd heeft ondertekend, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven.


Artikel 3 - Reserveringsformaliteiten

De reservering wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van de reservering. Door het betalen van de aanbetaling bevestig je volledig akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden. Deze aanbetaling dient uiterlijk 5 dagen na de reserveringsdatum te zijn voldaan. Zonder de betaling van deze laatste binnen de termijn, is de reservering niet bevestigd en behouden wij ons het recht voor om de kamer(s) terug te vorderen.


Artikel 4 - Annulering door de klant

In geval van annulering van de reservering door de klant voor aanvang van het verblijf:

- als de annulering minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig ingehouden; behalve in geval van overmacht, waarbij de aanbetaling kan worden gebruikt voor een ander verblijf binnen een periode van maximaal 12 maanden.

- als de annulering meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt, wordt het bij de boeking betaalde bedrag gerestitueerd.

- In het geval van een verkort verblijf (een vroeg vertrek), blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van het volledige verblijf verworven door de eigenaar.


Artikel 5 - Annulering van het verblijf door de eigenaar

Indien de eigenaar voor aanvang van het verblijf de reservering moet annuleren om redenen buiten zijn wil (brand, ziekte, overlijden, natuurrampen, enz.), moet hij zijn klant onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen. Laatstgenoemde krijgt dan direct en volledig de door hem betaalde bedragen terug.


Artikel 6 - Tijdstip van aankomst

De klant moet op de bij de boeking aangegeven dag arriveren, ten vroegste om 16u00 (tijdstip van beschikbaarheid van de kamers en overhandiging van de sleutels) en ten laatste om 20u00. Bij laattijdige aankomst, d.w.z. na 20u00, dient de klant per e-mail of telefoon zijn aankomsttijd door te geven.


Artikel 7 - Tijdstip van vertrek

De kamers moeten om 10u30 verlaten zijn.


Artikel 8 - Betaling van het accommodatiesaldo

Het saldo van het verblijf dient bij aankomst te worden betaald. Dit kan contant, per bankoverschrijving of per creditcard. Verbruik en aanvullende diensten, niet vermeld in dit contract, worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald.


Artikel 9 - Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs van de kamers. Het is een lokale belasting die door de eigenaar namens de gemeente wordt geïnd en overgedragen aan de gemeentekas.


Artikel 10 - Verandering van kamers

Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de aanvankelijk door de klant gereserveerde kamer te wijzigen in een kamer met dezelfde capaciteit of een hogere capaciteit. In dat geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.


Artikel 11 - Capaciteit

Dit contract wordt opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar de extra mensen weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar.


Artikel 12 - Levenstijl en gebruik van de ruimtes

Om de rust van de plaats en het comfort van de gasten te garanderen, is respect voor een zekere "levenstijl" van iedereen vereist. Alle overdekte plaatsen zijn strikt rookvrij. Roken in de kamers is ten strengste verboden. De klant verbindt zich er meer in het algemeen toe de instructies van omgangsvormen die hem zullen worden aangegeven te respecteren, evenals die in deze algemene verkoopvoorwaarden. De klant verbindt zich ertoe de kamer(s) aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en de financiële verantwoordelijkheid op zich te nemen voor eventuele schade waarvoor hij verantwoordelijk is. De keuken wordt niet ter vrije beschikking van de gasten gelaten.

Kinderen die zich binnen Le Lit Qui Danse bewegen, vallen onder de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid van hun ouders of personen die gezag hebben over hen.


Artikel 13 - Het zwembad

Het zwembad is geopend van 9u00 tot 19u00 onder verantwoordelijkheid van de gasten. Het is exclusief gereserveerd voor gasten die in de bed & breakfast verblijven, alsook voor familieleden en vrienden van de eigenaren. Elk onderhoud of overmacht die niet aan de eigenaren kan worden toegeschreven, kan onderhevig zijn aan tijdelijke sluiting (watertemperatuur, stroomuitval, wateruitval, overstroming). De klant kan in voorkomend geval geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Fouta's voor het zwembad zullen je bij aankomst worden gegeven. Deze moeten aan het einde van het verblijf worden teruggegeven.


Artikel 14 - Ontbijt

Het ontbijt wordt geserveerd van 08u00 tot 10u00 op het terras, of in de eetkamer bij slecht weer.


Artikel 15 - Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.


Artikel 16 - Wet bescherming persoonsgegevens

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot degegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebt je het recht op toegang tot en rectificatie van je gegevens. We verbinden ons ertoe de informatie die je ons hebt meegedeeld in geen geval door te geven aan andere bedrijven of organisaties.


Artikel 17 - Klachten, geschillen

Elke klacht moet binnen 7 dagen na de verblijfsdatum bij het etablissement worden ingediend. Bij gebrek aan een beroep op de conventionele bemiddelingsprocedure of op een alternatieve methode van geschillenbeslechting binnen 30 dagen, kan elk van de partijen de bevoegde gerechtelijke jurisdictie aangrijpen.


Artikel 18 – Toepasselijk recht

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Dit geldt zowel voor de regels van de inhoud als voor de regels van de vorm. Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Algemene verkoopvoorwaarden voor de verhuur van het vakantiehuisjeArtikel 1: Doel

Dit contract is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de verhuur van het vakantiehuisje.


Artikel 2 - Verblijfsduur

De huurder die dit contract, afgesloten voor een bepaalde periode, ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van het verblijf in het huisje te blijven.


Artikel 3 – Totstandkoming van het contract

De reservering wordt van kracht wanneer de huurder deze per e-mail of via het online reserveringsplatform bevestigd heeft én een aanbetaling van 30% van het totale huurbedrag betaald is. De huurovereenkomst tussen de partijen bij deze wet kan in geen geval zelfs gedeeltelijk ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behalve met de schriftelijke toestemming van de eigenaars. Elke inbreuk op deze laatste paragraaf zou waarschijnlijk resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst door contractbreuk van de huurder, waarbij het bedrag van de huur definitief door de eigenaar verworven blijft.


Artikel 4 - Annulering door de huurder

Elke annulering moet per e-mail aan de eigenaar worden gemeld.

a) Annulering vóór aankomst: De aanbetaling blijft bij de eigenaar. Als de annulering minder dan 15 dagen voor de verblijfsdatum plaatsvindt, kan de eigenaar het saldo van het verblijfsbedrag vragen. Indien de huurder niet verschijnt binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract, vervalt dit contract en kan de eigenaar over het vakantiehuisje beschikken.

b) Als het verblijf wordt verkort, ongeacht de reden voor de beëindiging, blijft het volledige bedrag van de huur bij de eigenaren. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5 – Annulering door de eigenaar

De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren in geval van overmacht (brand, ziekte, overlijden, natuurrampen, enz.). De eigenaar betaalt de huurder alle betaalde bedragen.

Wanneer de opzegging van het contract door de eigenaar plaatsvindt tijdens de duur van het verblijf, moet dit naar behoren worden gemotiveerd (niet-betaling van de huur, valse cheque, vernieling van het verblijf, klachten uit de buurt, enz.). Deze opzegging, die geschiedt per e-mail of per aangetekende post, heeft tot gevolg dat de huurder vertrekt binnen de 24 uur na de datum van ontvangst van de e-mail of brief die hem op de hoogte stelt van deze beslissing. In dit geval blijft, ongeacht de reden van de opzegging, het volledige bedrag van de huur bij de eigenaar. De eigenaar behoudt zich het recht voor om het bedrag van de borg in te houden onder de voorwaarden vermeld in de paragraaf “borgstelling”.


Artikel 6: Aankomst en vertrek

De huurder dient zich te melden op de aangegeven dag en op het tijdstip vermeld in dit contract. Bij een late aankomst dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.

De huurder dient de vertrektijden vermeld in dit contract te respecteren. Wij danken je voor het verlaten van het vakantiehuisje uiterlijk om 10.30 uur.


Artikel 7 - Betaling van het saldo

Het bedrag van de huur van het vakantiehuisje dient op de dag van aankomst te worden betaald.


Artikel 8 - Inventaris

Er wordt gezamenlijk een inventaris opgemaakt en ondertekend door de huurder en de eigenaar of zijn vertegenwoordiger bij het betreden en verlaten van het vakantiehuisje. Deze inventaris is de enige referentie in geval van een geschil over de inventaris. De staat van netheid van de accommodatie bij aankomst van de huurder moet vermeld worden in de inventaris. De schoonmaak van het pand is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode en voor zijn vertrek. In geval van vroegtijdig vertrek, waardoor de inventaris niet op de dag van vertrek van de huurder kan worden opgesteld, wordt de borg binnen een termijn van maximaal twee weken door de eigenaar teruggegeven.


Artikel 9 - Borg of borgstelling

Bij aankomst van de huurder wordt een borg van 300€ gevraagd door de eigenaar. Na het

opmaken van de uitgangsinventaris wordt deze borg binnen een termijn van maximaal één week teruggegeven, na aftrek van de herstelkosten van het pand indien er schade werd geconstateerd.


Artikel 10 - Gebruik van het pand

De huurder dient zorg te dragen voor het rustige karakter van het gehuurde pand en er gebruik van te maken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde pand. Bij zijn vertrek stemt de huurder ermee in het gehuurde pand in dezelfde staat achter te laten als waarin hij het bij aankomst heeft aangetroffen. Alle herstellingen, hoe belangrijk ook, die nodig zijn door nalatigheid van de huurder tijdens zijn verblijf, zijn voor zijn rekening.

De bijkomende faciliteiten (barbecue, plancha, jacuzzi, tuinmeubelen) zijn strikt voorbehouden aan de huurders van het vakantiehuisje en vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid.


Artikel 11 - Capaciteit

Dit contract is opgesteld voor een maximale capaciteit van 4 personen. Als het aantal huurders deze capaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de extra mensen weigeren. Bij wijze van uitzondering en met instemming van de eigenaren kan van deze regel worden afgeweken. In dit geval wordt er tegen een meerprijs een extra bed beschikbaar gesteld aan klanten.


Artikel 12 - Het zwembad

Het zwembad is exclusief gereserveerd voor gasten van de gastenkamers alsook de eigenaren en hun familieleden. Het is geopend van april tot oktober, van 9.00 tot 19.00 uur. Het baden in het zwembad moet gebeuren onder voortdurend toezicht van volwassenen die in staat zijn om snel in te grijpen in geval van gevaar. Kinderen moeten onder actief en waakzaam toezicht staan en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun ouders staan.


Artikel 13 - Verwelkoming huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein, met uitzondering van hulphonden (blindengeleidehond) en uitzonderlijke gevallen. Bij niet-naleving van deze clausule door de huurder kan de eigenaar de dieren weigeren.

Dit contract bepaalt dat de huurder niet in het gezelschap van een huisdier kan verblijven, tenzij een uitzondering van toepassing is. Huurders zijn volledig verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door hun huisdieren.


Artikel 14 - Verzekering

De huurder is aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte schade. Hij moet controleren of zijn hoofdhuurcontract voorziet in de verlenging van het resort (vakantieverhuur). Bij het betreden van het pand kan een verzekeringsbewijs worden gevraagd.


Artikel 15: Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is per persoon en per dag verschuldigd. Het moet aan de eigenaar worden betaald.


Artikel 16 - Wifi

Een aansluiting is gratis beschikbaar in het hele pand. In het geval van een storing van de WIFIverbinding, kan de klant de verantwoordelijkheid van de eigenaar niet inroepen. De klant is verantwoordelijk voor het illegaal downloaden, opnemen of verbinden.


Artikel 17 - Geschil

Elke klacht met betrekking tot de inventaris en de staat van de beschrijving tijdens een verblijf moet binnen drie dagen na het betreden van het pand bij de eigenaar worden ingediend. Elke andere klacht moet zo spoedig mogelijk schriftelijk aan hem worden gericht. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering of onderbreking van dit contract, zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de plaats van het pand bevoegd. Dit contract en de gevolgen ervan zijn onderworpen aan het Franse recht.


Artikel 18 – Wijziging van de Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden geacht verworven te zijn zodra de aanbetaling is gedaan.